SALLENT

PLA DE BARRIS
Recuperem la Riba
del Llobregat

Inici  /  El projecte d'intervenció
Projecte Riba de Sallent

El barri de la Riba del Llobregat
de Sallent és l’àrea urbana del
municipi que ha patit amb més
cruesa la crisi industrial i minera
des de l’any 1960.

En el marge esquerre del riu s’hi ubicaven les plantes industrials i al marge dret hi va créixer l’àrea residencial que sorgí amb la immigració de treballadors provinents del camp o d’altres indrets d’Espanya.

Aquest declivi econòmic va comportar l’emigració de població jove (estabilitzat els últims anys), i el consegüent envelliment, i d’altra banda l’abandonament de les infraestructures industrials.

La fugida de població també va portar a la manca de manteniment del parc d’habitatges. Aquesta va anar aparellada a la regressió urbanística per manca d’inversions. El que fou principal motiu de la puixança econòmica de Sallent al S XIX, el riu Llobregat, avui és un factor més de degradació de l’espai, essent font de problemes mediambientals.

En conjunt, l’àrea també adoleix de manca de centralitat i de dificultats d’interconnexió entre ambdós marges del riu. L’objectiu estratègic del projecte consisteix en la recuperació econòmica del barri com a motor de canvi permanent.

Per això el Projecte d’Intervenció Integral contempla diferents actuacions de millora mediambiental i d’estimulació de l’activitat econòmica, que forçosament han d’anar aparellats a la reforma de l’espai públic perquè la zona guanyi atractiu, tant com a àrea per a la ubicació de noves empreses de serveis, com també per a l’atractiu residencial. Junt a aquest últim, es pretén promoure la rehabilitació del parc d’habitatges.

D’altra banda, també es pretén vertebrar ambdós marges del riu facilitant la interconnexió i la mobilitat, així com la creació d’un nou equipament que vertebri la vida social.

Tot plegat sumarà esforços per a l’arribada de nous veïns i veïnes al barri, i així rejovenir-lo. Alhora es contemplen actuacions d’intervenció social per atacar directament les problemàtiques d’inserció sòciolaboral, i alhora fomentar la cohesió social.

L’objectiu final és la millora i dignificació del barri.